ul. Obrońców Pokoju 26a Jelenia Góra
75 642 19 55

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna to obowiązkowe szkolenie  dla kierowców, którym prawo  jazdy kat. D zostało wydane po dniu 10. IX.2008r. oraz którym prawo jazdy kat. C zostało wydane po 10.IX.2009r.

Kurs kwalifikacji wstępnej mozna rozpocząć w trakcie uzyskiwania prawa jazdy kategorii C i D.

W cenie kursu:

  • 260 godzin zejęć teoretycznych,
  • 20 godzin zajęć praktycznych (18 godzin zajęć w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych).

Dokumenty:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Przepisy ustawy i rozporządzenia wprowadzają do prawa polskiego możliwość uzyskania kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, która jest krótsza od kwalifikacji wstępnej o połowę (140 godzin). Oznacza to, że osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii C, C+E, które ukończyły 21 lat oraz osoby zamierzające kierować pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D, D+E, które ukończyły 23 lata, będą mogły ukończyć kwalifikację wstępna przyspieszoną co znacząco ułatwi im dostęp do zawodu kierowcy.

Dokumenty:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

DLA PRAWA JAZDY KAT. D, D+E, D1, D1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępną w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacji w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

DLA PRAWA JAZDY KAT. C, C+E, C1, C1+E

Kierowca, który uzyskał kwalifikację wstępna w ramach kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E i zamierza wykonywać przewozy innymi  pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, zobowiązany jest odbyć kurs kwalifikacyjny w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E

W cenie kursu:

  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych.

Dokumenty:

Szkolenia okresowe

W związku z nowym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. szkolenie okresowe jest dedykowane dla osób zamierzających przedłużyć ważność uprawnienia do wykonywania
przewozu drogowego na stanowisku kierowcy w przypadku:
a) wcześniejszego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej,
kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
przyśpieszonej,
b) wydania prawa jazdy kategorii:
– D1, D1+E, D lub D+E do dnia 10 września 2008 r.,
– C1, C1+E, C lub C+E do dnia 10 września 2009 r.
Przed rozpoczęciem szkolenia osoba szkolona informuje ośrodek szkolenia albo jednostkę systemu oświaty o numerze
identyfikującym profil kierowcy zawodowego umieszczonym w systemie, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, 1997, 2269, 2328 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 655).

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 5 modułów
trwających 35 godzin i jest realizowane odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:
1) C, C+E, C1 i C1+E lub
2) D, D+E, D1 i D1+E
– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł:
1) związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
2) zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym, lub zajęć praktycznych
z jazdy w warunkach specjalnych.