ul. Obrońców Pokoju 26a Jelenia Góra
75 642 19 55

Kursy zawodowe

KURS OPERATORA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH

Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi, unoszącymi, naładowanymi, ciągnikowymi.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami oraz wymiany butli LPG.

Szkolenie może rozpocząć osoba która posiada:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,
 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy – operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem silnikowym (ośrodek współpracuje z lekarzem profilaktykiem).

W cenie kursu:

 • 52 godzin lekcyjnych wykładów teoretycznych,
 • 15 godzin praktycznych (w tym szkolenie na wymiane butli gazowych LPG w wózku widłowym).

KURS OPERATORA ŻURAWI SAMOJEZDNYCH

Kategoria uprawnień UDT – II Ż

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego, w celu uzyskania uprawnień operatorów maszynistów żurawi samojezdnych. Ukończenie kursu umożliwia słuchaczom złożenie egzaminu wewnętrznego przed komisją egzaminacyjną instytucji szkoleniowej (w celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu), a następnie egzaminu kwalifikacyjnego inspektoracie dozoru technicznego, w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia maszynistów operatorów żurawi samojezdnych.

W cenie kursu:

 • 28 godzin zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin zajeć praktycznych.

KURS OPERATORA ŻURAWI PRZEŁADUNKOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osob obsługujących żurawie przeładunkowe kategorii II Ż.
Cel kursu:
Teoretyczne I praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do
obsługi zurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem Iekarza uprawnionego do wykonywanla badan profilaktycznych.

W cenie kursu:

 • 22 godzin zajęć teoretycznych,
 • 12 godziń zajęć praktycznych.

KURS OPERATORA PODESTÓW RUCHOMYCH

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach operatorów podnośników koszowych, instalatorów, pracowników budowlanych, firm reklamowych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome (podnośniki koszowe) oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Rodzaje uprawnień:

 • uprawnienia kat. II P:
  • podesty ruchome wiszące,
  • podesty ruchome masztowe,
  • podesty ruchome stacjonarne,
 • uprawnienia kat. I P:
  • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne (tzw. podnośniki nożycowe),
  • podesty ruchome przewożne (tzw. pająki podczepiane pod samochód),
  • podesty ruchome samojezdne (montowane na pojeździe – podnośniki koszowe).

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • wykształcenie – minimum podstawowe,
 • zaświadczenie lekarskie.

W cenie kursu:

 • 22 godzin zajęć teoretycznych,
 • 12 godziń zajęć praktycznych.

KURS OPERATORA BURT SAMOWYŁADOWCZYCH

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi burt samowyładowczych w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • wykształcenie – minimum podstawowe,
 • zaświadczenie lekarskie.

W cenie kursu:

 • 6 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2 godziń zajęć praktycznych.

KURS OPERATORA PILAREK MECHANICZNYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe przycinania gałęzi i dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych, placach budowy, itp.

Cel kursu:

Przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi pilarek mechanicznych, łańcuchowych, oraz do bezawaryjnej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP

Do szkolenia może przystąpić osobo która posiada:

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy potwierdzone orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych,
 • badania psychologiczne,
 • badania wysokościowe.

W cenie kursu:

 • 4 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godziń zajęć praktycznych.

KURS OPERATORA KOSIAREK MECHANICZNYCH I KOS SPALINOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób wykonujących prace porządkowe wykaszania trawy bądź podkaszania trawników, terenów zielonych, parków, przycinania gałęzi, dorywczego wycinania drzew i krzewów na terenach zielonych, rekreacyjnych, parkowych i placach budowy itp.

Cel szkolenia:
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do uzyskania uprawnień obsługi kos spalinowych i pilarek mechanicznych – łańcuchowych oraz bezawaryjnej i bezpiecznej pracy tymi urządzeniami zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Do szkolenia może przystąic osobo która posiada:

 • ukończone 17 lat i 9 miesiecy,

W cenie kursu:

 • 4 godzin zajęć teoretycznych,
 • 8 godzin zajęć praktycznych.

KURS OPERATORA SUWNIC

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy
realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic,
wciągników I wciągarek.

Cel kursu:Celem kursu jest przygotowanie kursantów do egzaminu przed komisją kwaIiflkacyjną powołaną przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Kategorie uprawnień do obstugi dźwignic:

 • Kategoria II S:
  • suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciąarki według kategorii II W.
 • Kategoria I S:
  • suwnice sterowane z kabiny oraz wciagniki i wciągarki według kategoril I W i suwnice według kategoril II S.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem Iekarza uprawnionego do wykonywanla badan profilaktycznych,
 • pozytywny wynik badań psychologicznych.

Warianty operatora suwnic:

 • Suwnica I S-74 godziny teorii i 16 godzin zajęć praktycznych,
 • Suwnica II S- 50 godzin teorri i 10 godzin zajęć praktycznych.

KURS NA HAKOWEGO

Program nauczania przeznaczony jest dla szkolenia pracowników, którzy obejmą stanowisko hakowego w transporcie.

Cel kursu: Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku hakowego, podsuwnicowego.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem Iekarza uprawnionego do wykonywanla badan profilaktycznych.

W cenie kursu:

 • 8 godzin zajęć teoretycznych,
 • 4 godziny zajęć praktycznych.

KURS NA MAGAZYNIERA

Kurs przeznaczony jest dla osób podejmujących pracę na stanowisku magazyniera z obsługą wózków jezdniowych.

Cel kursu:Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu magazyniera. Podczas szkolenia słuchacze zdobywają umiejętność:

 • samodzielnego sporządzania dokumentów magazynowych,
 • udziału w inwentaryzacjach i wyjaśniania różnic inwentaryzacyjnych
  oraz obsługi programów magazynowych,
 • obsługi wózków jezdniowych.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wykształcenie – minimum podstawowe,
 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem Iekarza uprawnionego do wykonywanla badan profilaktycznych,
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w kursie na magazyniera.

W cenie kursu:

 • 72 godzin zajęć teoretycznych,
 • 20 godzin zajęć praktycznych.

KURS NAPEŁNIANIA GAZEM LPG

Kurs przeznaczoy jest dla osób podejmujących zatrudnienie przy napełnianiu zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym (LPG).

Cel kursu:Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące dystrubutory z gazem propan – butan.

Do szkolenia może przystąpić osoba która posiada:

 • wykształcenie – minimum podstawowe,
 • wymagany wiek – ukończone 18 lat,
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem Iekarza uprawnionego do wykonywanla badan profilaktycznych.

W cenie kursu:

 • 12 godzin zajęć teoretycznych,
 • 6 godzin zajeć praktycznych.

KURS NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM

Kurs skierowany jest dla przedsiębiorców wykonujących: krajowy transport drogowy osób / międzynarodowy transport drogowy osób / krajowy transport drogowy rzeczy / międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika
jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przewoźnika kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Jednym z kryterium jakościowych, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o licencję w zarobkowym transporcie drogowym, jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych przez przynajmniej jedną z osób zarządzających przedsiębiorstwem transportu drogowego.

Rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych:
Ustawa przewiduje cztery rodzaje certyfikatów kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców wykonujących:
* krajowy transport drogowy osób
* międzynarodowy transport drogowy osób
* krajowy transport drogowy rzeczy
* międzynarodowy transport drogowy rzeczy
Zakres wiedzy, którą przewoźnik powinien posiadać, aby pomyślnie zaliczyć egzamin i uzyskać certyfikat zależy od:
– posiadanej praktyki zawodowej (do lub powyżej 5 lat praktyki doświadczenia przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy);
– uzyskanych wcześniej uprawnień (posiadanie certyfikatu krajowego);
– rodzaju zgłoszonej działalności (przewóz osób lub rzeczy);
– zakresu zgłoszonej działalności (przewozy krajowe lub zagraniczne).
Wymieniony zakres wiedzy wpływa na rodzaje egzaminów i rodzaje certyfikatów. 
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub rzeczy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym. Certyfikat można uzyskać zdając jeden lub w dwa egzaminy. Pierwszy wariant jest mniej kosztowny (jedna opłata za egzamin), ale bardziej ryzykowny, gdyż wystarczy, że negatywnie będzie oceniony jeden z elementów egzaminu (test lub zadanie), wówczas wynik końcowy egzaminu jest negatywny. Drugi wariant jest droższy (dwie opłaty za dwa egzaminy), ale bezpieczniejszy, gdyż przewoźnik podchodzi najpierw do egzaminu krajowego i uzyskuje certyfikat krajowy, a w następnym terminie przystępuje do egzaminu na certyfikat międzynarodowy – jako uzupełniający i otrzymuje certyfikat międzynarodowy.

Warunki uzyskiwania certyfikatu kompetencji zawodowych nie są dla przewoźników jednakowe.
Ustawodawca określił dwie grupy przewoźników:
1. tych, którzy posiadają udokumentowaną praktykę na stanowisku szefa firmy
2. tych, którzy nie posiadają udokumentowanej praktyki na stanowisku szefa firmy

Przewoźnicy należący do pierwszej z tych grup zdają egzamin łatwiejszy – tylko same testy.
Druga grupa ma egzamin trudniejszy, gdyż oprócz testów rozwiązuje także zadania problemowe.

Przebieg egzaminu:
Testy egzaminacyjne krajowe dla przewoźników posiadających 5-letnią praktykę zawodową są podobne jak dla przewoźników bez tej praktyki tylko posiadają o 5 pytań mniej (45 pytań).
Zadania egzaminacyjne na krajowe (międzynarodowe) przewozy osób i rzeczy obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego, płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych, budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej i czasu pracy kierowcy, pracy przewozowej w komunikacji pasażerskiej.
Zadania egzaminacyjne na krajowe przewozy osób obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
kosztów, przychodów, zysku i podatku dochodowego, płac i obciążeń na ubezpieczenia społeczne oraz pracy w godzinach nadliczbowych.
Zadania egzaminacyjne na międzynarodowe przewozy osób obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
budowania rozkładów jazdy, prędkości eksploatacyjnej, czasu jazdy, przerw i odpoczynku pracy kierowcy wg Konwencji AETR.
Zadania egzaminacyjne na międzynarodowe przewozy rzeczy obejmują zagadnienia związane z obliczaniem:
kosztów przewozów, sprzedaży, zysku i podatku dochodowego, czasu jazdy, przerw i odpoczynku pracy kierowcy wg Konwencji AETR.