ul. Obrońców Pokoju 26a Jelenia Góra
75 642 19 55

Egzamin

DORD w Jeleniej Górze

Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego
Oddział Regionalny w Jeleniej Górze

ul. Rataja 9
58-560 Jelenia Góra

 • Dyrektor: (75) 64 32 265
 • Zastępca Dyrektora: (75) 64 32 264
 • Sekretariat: (75) 64 32 260
 • Biuro Obsługi Klienta: (75) 64 32 261, bok@wordjg.pl

Wymagane dokumenty

Jak zapisać się na egzamin?

WAŻNE DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH SZKOLENIE:

 1. Przed przystąpieniem do szkolenia należy złożyć, we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania starostwie / prezydentowi miasta (wydziale komunikacji tego urzędu), następujące dokumenty:
 • wniosek o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
 • zgodę rodziców- jeżeli jest wymagana;
 • kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.
 1. Na podstawie ww. dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy lub pozwolenie, w terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK) oraz wydaje osobie jego numer identyfikujący.
 2. Po zakończeniu szkolenia w OSK i wniesieniu opłaty za egzamin – WORD wyznaczy termin egzaminu po udostępnieniu przez kandydata na kierowcę swojego numeru identyfikującego profil oraz PESEL.
 3. Osoba może przystąpić również do części teoretycznej egzaminu państwowego
  w WORD przed rozpoczęciem szkolenia w OSK, w sytuacji tej po uzyskanym wyniku pozytywnym odbywa w OSK wyłącznie część praktyczną kursu.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest złożenie w Biurze Obsługi Klienta (BOK) wymaganych dokumentów. Osoba zapisująca się na egzamin otrzymuje wydruk (Zaświadczenie), w którym zapisane są jej dane osobowe, data i godzina egzaminu oraz kategoria prawa jazdy, o którą się ubiega.
 5. Istnieje możliwość zapisania się na egzamin państwowy bez wychodzenia z domu. Wystarczy wejść na stronę https://info-car.pl/new/ zarejestrować się jeżeli nie posiadają Państwo konta. Następnie podać swoje dane (PESEL, nr PKK), wybrać ośrodek egzaminowania, ustalić termin i opłacić egzamin zgodnie z cennikiem.

Cennik egzaminów

Wysokość opłat reguluje: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 17 stycznia 2013r (Na podstawie art. 66 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r o kierujących pojazdami (Dz. U. nr 30, poz 151 z późn. zmianami)

KategoriaEgzamin teoretyczny
i praktyczny całość
Egzamin praktycznyNie zgłoszenie się
na praktykę 
i teorię
A, A1, A2250 zł200 zł250 zł
B250 zł200 zł250 zł
C, D300 zł250 zł300 zł
B1, C1, D1, T250 zł200 zł250 zł
C1+T, C+E, D1+E, D+E250 zł
B+E250 zł

Egzamin teoretyczny dla kat. AM, A1, A2, A, B, C, D, T wynosi 50 zł

Odbiór prawa jazdy

Po zdanym egzaminie WORD wysyła dokumenty do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta właściwego dla miejsca stałego zameldowania. Wydział Komunikacji sprawdza dokumenty i przesyła dane do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych celem wykonania dokumentu. Status procesu produkcji prawa jazdy można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl


Czas oczekiwania to według przepisów 30 dni.

Prawo jazdy należy odebrać w Wydziale Komunikacji właściwego dla miejsca zameldowania Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

Opłaty:

 • wydanie prawa jazdy – 100,50 zł,

W każdym Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Miasta, można uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu pobierania opłat i wypełniania dokumentów.